“Procedurë e Kufizuar” për kryerjen e punimeve në godinën e Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Athinë, Greqi

MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME
DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

NJOFTIM 

Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik njofton se do të zhvillojë procedurën e prokurimit “Procedurë e Kufizuar” për kryerjen e punimeve në godinën e Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Athinë, Greqi gjatë vitit 2023, me fond limit 33,971.6 (tridhjetë e tremijë e nëntëqind e shtatëdhjetë e një pikë gjashtë) Euro pa përfshirë taksa dhe pa tvsh. Kohëzgjatja për zbatimin e kontratës është 30 (tridhjetë) ditë.

 

Afati i fundit për dorëzimin e shprehjes së interesit për pjesëmarrjen në këtë procedurë prokurimi është data 12.06.2023 ora 14:00.

Për informacion të mëtejshëm, si dhe për të tërhequr dokumentat e tenderit lutemi kontaktoni në adresën e e mailit : [email protected].

 

The Directorate of Diplomatic Corps Service announces that it will develop the procurement procedure “Restricted Procedure” with the object “Works in the building of the Embassy of the Republic of Albania in Athens”, with a limited fund of 33,971.6  (thirty three thousand and nine hundred seventy-one point six) Euro, excluding taxes and VAT. Duration for implementation of the contract is 30 (thirty) days.

The deadline for submission and opening of requests for participation in this procurement procedure is date 12.06.2023 at 14:00.

For further information, as well as to withdraw the tender documents, please contact the e-mail address: [email protected].

Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, [email protected]

Postime te tjera