Njoftimin për zhvillimin e procedurës së prokurimit “Procedurë e Kufizuar”

MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME
DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

NJOFTIM 

Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik njofton se do të zhvillojë procedurën e prokurimit “Procedurë e Kufizuar” për kryerjen e disa punimeve në Ambasadën e Shqipërisë në Athinë, Greqi.

Afati i fundit për dorëzimin e shprehjes së interesit për pjesëmarrjen në këtë procedurë prokurimi është data 04.07.2022 ora 10:00.

Për informacion të mëtejshëm, si dhe për të tërhequr dokumentat e tenderit lutemi kontaktoni në adresën e e mailit : [email protected]

Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, [email protected]

Postime te tjera