“Restricted Procedure” for the execution of rehabilitation works on the perimeter wall of the Embassy of the Republic of Albania in Stockholm, Sweden.

MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME
DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

ANNOUNCEMENT

Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik njofton se do të zhvillojë procedurën e prokurimit “Procedurë e Kufizuar” për kryerjen e punimeve rehabilituese në murin rrethues në godinën e Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Stokholm, Suedi, me fond limit 51,232.9 (pesëdhjetë e njëmijë e dyqind e tridhjetë e dy pikë nëntë) Euro pa përfshirë taksa dhe pa tvsh. Kohëzgjatja për zbatimin e kontratës është 30 (tridhjetë) Ditë.

Afati i fundit për dorëzimin e shprehjes së interesit për pjesëmarrjen në këtë procedurë prokurimi është data 12.06.2023 ora 12:00.

Për informacion të mëtejshëm, si dhe për të tërhequr dokumentat e tenderit lutemi kontaktoni në adresën e e mailit : [email protected].

The Directorate of Diplomatic Corps Service announces that it will develop the procurement procedure “Restricted Procedure” with the object “Reconstruction of the surrounding wall in the Albanian Embassy of Stockholm”, with a limited fund of 51,232.9 (fifty one thousand and two hundred thirty-two point nine) Euro, excluding taxes and VAT. Duration for implementation of the contract is 30 (thirty) days.

The deadline for submission and opening of requests for participation in this procurement procedure is date 12.06.2023 at 12:00.

For further information, as well as to withdraw the tender documents, please contact the e-mail address: [email protected].

Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, [email protected]

Related posts