Shortened notice of contract for the procurement procedure “Restricted Procedure”

MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME
DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

ANNOUNCEMENT

NJOFTIMI I SHKURTUAR I KONTRATËS

(Për t’u plotësuar nga Autoriteti Kontraktor, për publikim në Faqen Zyrtare të WEB)

  1. Emri dhe adresa e Autoritetit/Entit Kontraktor:

Emri                            Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik

Adresa                         Pallati Nr. 4,Rr. Skënderbej, Tiranë

Tel/Fax                        +355 4 22 22 756

E-mail                          [email protected]

Faqja e Internetit         www.dshtd.gov.al

  1. Lloji i procedurës së prokurimit: Procedurë e Kufizuar
  1. Objekti i kontratës: “Kryerje e punimeve në godinën e Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Athinë, Greqi”
  1. Fondi limit: 49 556 (dyzet e nëntëmijë e pesëqind e pesëdhjetë e gjashtë) Euro pa tvsh.
  1. Kohëzgjatja e kontratës ose afati për zbatimin e saj: 63 (gjashtëdhjetë e tre) Ditë
  1. Afati i fundit për paraqitjen dhe hapjen e kërkesave për pjesëmarrje:

Data 04.07.2022   Ora: 10:00

Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, [email protected]

Related posts