Faza e II e projektit të Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Romë, Itali”

MINISTRIA PËR EVROPËN DHE PUNËT E JASHTME
DREJTORIA E SHËRBIMIT TË TRUPIT DIPLOMATIK

NJOFTIM 

Drejtoria e Shërbimit të Trupit Diplomatik njofton se do të zhvillojë procedurën e prokurimit “Procedurë e Kufizuar” me objekt “Faza e II e projektit të Ambasadës së Republikës së Shqipërisë në Romë, Itali”, me fond limit 109 851 (një qind e nëntëmijë e tetëqind e pesëdhjetë e një) Euro pa përfshirë taksa dhe pa tvsh. Kohëzgjatja për zbatimin e kontratës është 60 (gjashtëdhjetë) Ditë.

Afati i fundit për dorëzimin e shprehjes së interesit për pjesëmarrjen në këtë procedurë prokurimi është data 24.10.2022 ora 16:00.

Për informacion të mëtejshëm, si dhe për të tërhequr dokumentat e tenderit lutemi kontaktoni në adresën e e mailit : [email protected].

Rruga “Skënderbej”-Tiranë, Tel/Fax: 4 2222756, www.dshtd.gov.al, [email protected]

Postime te tjera